Trụ sở công ty Tây Hồ

ĐỊA CHỈ

Cộng Hòa, Tân BÌnh, TP.HCM

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty TÂY HỒ

Năm

2018